top of page

Ochrona danych osobowych

Szanując prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego, posługujemy się uaktualnioną Polityką Ochrony Prywatności - zgodną z RODO.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Fotosnajper.pl i Fotosnajper.com zbierają wyłącznie dane, które są niezbędne do przyjęcia Zgłoszeń Konkursowych, umożliwienia przesłania  wymaganych Regulaminem plików weryfikacyjnych zdjęć nominowanych i nagrodzonych w Konkursie oraz wysłania przyznanych nagród (oraz na czas wymagany z tytułu ewentualnych prawnych roszczeń z powyższych uwarunkowań) a także udzielenia odpowiedzi na skierowane do fotosnajper.pl i fotosnajper.com pytania.

W czasie trwania Konkursu gromadzone i przetwarzane są dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach oraz wymaganych plikach, które obejmują następujące dane:

1.   podczas zgłaszania Zdjęć Konkursowych:

 • adres e-mail

2.   podczas procedury weryfikacyjnej zdjęć nominowanych

 • adres e-mail

 • imię i nazwisko Autora lub w przypadku współautorstwa imiona i nazwiska wszystkich Autorów.

3.   podczas procedury nagradzania i wysyłania nagród:

 • adres e-mail

 • imię i nazwisko Autora lub w przypadku współautorstwa imiona i nazwiska wszystkich Autorów,

 • dane rachunku bankowego zdobywcy nagrody pieniężnej - tylko i wyłącznie w celu przekazania nagrody,

 • adresy korespondencyjne autorów wszystkich nagrodzonych prac - tylko i wyłącznie w celu wysłania nagród rzeczowych.

4.   podczas korespond​owania w sprawie zamawiania wydruków Zdjęć Konkursowych:

 • adres e-mail

5.   podczas udzielenia odpowiedzi na skierowane do fotosnajper.pl oraz fotosnajper.com pytania oraz we wszelkiej innej korespondencji:

 • adres e-mail

6.   podczas wysyłki zamówionych wydruków:

 • adres e-mail

 • imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny - tylko i wyłącznie w celu dokonania wysyłki zamówionych wydruków.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zgłaszania Zdjęć Konkursowych lub innej procedury mającej na celu umożliwienie realizacji Konkursu lub wysyłki dokonanych zamówień.

Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie powyższych niezbędnych danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia realizacji procedur Konkursu lub zamówień. W przypadku nieudostępnienia przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwa realizacja kolejnych procedur Konkursu na rzecz Uczestnika lub wysyłka zamówień.

Podstawą przetwarzania przez fotosnajper.pl oraz fotosnajper.com danych osobowych przekazanych przez Uczestnika jest konieczność realizacji procesu oceny  Zdjęć Konkursowych, wyłaniania zwycięzców Konkursu, a także przekazania nagród, jak również udzielanie odpowiedzi na zadane pyta​nia oraz realizacja zamówień wydruków.

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika Serwisu nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz wysyłki zamówień. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku z Konkursem lub wysyłką zamówień, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

​​

Powierzenie danych osobowych

 

Fotosnajper.pl i fotosnajper.com powierzają przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz fotosnajper.pl i fotosnajper.com usługi w zakresie niezbędnym do realizacji dokonanych zamówień oraz wysyłki nagród Konkursowych.

 

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych.

 

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Fotosnajper.pl i fotosnajper.com umożliwiają Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Fotosnajper.pl i fotosnajper.com mogą odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

 

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez fotosnajper.pl i fotosnajper.com również do celów:

statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

 

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

 

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych fotosnajper.pl i fotosnajper.com.

 

Inne dane

 

W niektórych przypadkach fotosnajper.pl i fotosnajper.com gromadzą określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

 

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

W szczególności Administrator wykorzystuje dostępne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu lub modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

 

Kontakt

 

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z fotosnajper.pl i fotosnajper.com w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób fotosnajper.pl i fotosnajper.com wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z zakładki: kontakt.

Kontakt z organem nadzorczym

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page