top of page

Regulamin Konkursu Fotosnajper Roku 2021 (Fotosnajper’2021)

 

Art. 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie Fotograficznym „Fotosnajper Roku 2021” (Fotosnajper’2021) organizowanym przez właściciela portali internetowych Fotosnajper.pl i Fotosnajper.com.

 2. Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą oznaczają:

 • Regulamin Konkursu - przedmiotowy dokument określający prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz warunki Uczestnictwa;

 • Konkurs - usługa Serwisu, której dotyczy Regulamin Konkursu;

 • Uczestnik Konkursu - pełnoletnia osoba, która poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, jego bezwarunkowe czynne zaakceptowanie oraz wysłanie Zgłoszenia zgodnego z wymogami  Regulaminu Konkursu bierze udział w Konkursie;

 • Uczestnictwo - branie czynnego udziału w Konkursie uwarunkowane bezwarunkowym zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Konkursu oraz zgłoszeniem do Konkursu Zdjęć Konkursowych  zgodnych z wymogami Regulaminu;

 • Zdjęcie Konkursowe - fotografia zgłoszona przez Uczestnika Konkursu do Konkursu, spełniająca wszystkie wymogi Regulaminu Konkursu;

 • Termin Przyjmowania Zgłoszeń -  określony okres , w którym możliwe jest wysyłanie Zdjęć Konkursowych;

 • Organizator - właściciel portalu internetowego Fotosnajper.pl i Fotosnajper.com.

 

Art. 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator ogłasza otwarty Konkurs fotografii przyrodniczej – nieograniczonych czasem wykonania zdjęć dzikiej przyrody – dla wszystkich pełnoletnich fotografujących; amatorów sztuki fotografii oraz profesjonalistów.

 2. Celem Konkursu „Fotosnajper Roku 2021” jest wyłonienie i nagrodzenie maksymalnie 10 (dziesięciu) najlepszych merytorycznie i artystycznie fotografii dzikiej przyrody spośród wszystkich nadesłanych  do Konkursu Zdjęć Konkursowych.

 3. Zdjęcia Konkursowe powinny utrwalać i przekazywać piękno i różnorodność dzikiej przyrody; miejsc, obiektów oraz ich naturalnych zachowań (roślin, zwierząt, krajobrazów), jednocześnie posiadając najwyższe walory artystyczne i techniczne oraz przedstawiać odważne i nowatorskie podejście do tematu.

 4. Zgłoszenie do Konkursu oraz Uczestnictwo w Konkursie są bezpłatne.

 

Art. 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zgłoszenia Zdjęć Konkursowych będą przyjmowane w następującym (według czasu polskiego) nieprzekraczalnym Terminie Przyjmowania Zgłoszeń: od 15 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.

 2. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w organizacji Konkursu lub ocenianiu Zdjęć Konkursowych (oraz ich partnerzy i członkowie ich rodzin).

 4. Do Konkursu nie można zgłaszać:

  • zdjęć przedstawiających zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe, hodowane, oswojone oraz uprawiane rośliny;

  • zdjęć, których głównym tematem nie jest dzika przyroda;

  • zdjęć, które były wcześniej nagradzane lub wyróżniane w jakimkolwiek konkursie krajowym lub międzynarodowym.

 5. Wszelkie zgłoszenia, które nie będą zgodne z Regulaminem na każdym etapie Konkursu, również po jego zakończeniu,    będą zdyskwalifikowane i nie zostaną dokonane żadne zwroty lub płatności w razie dyskwalifikacji, a wszelkie nienależne z tego tytułu nagrody będą podlegały zwrotowi oraz przepadkowi.

 6. Decyzje Organizatora we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu są ostateczne i wiążące. Nie będą uwzględniane żadne negocjacje. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i odstąpienia od stwierdzenia naruszenia Regulaminu według własnego uznania, zgodnie z tym, co według niego jest uzasadnione.

 7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się utrzymywać najwyższe standardy we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu i nie robić ani nie mówić nic, co szkodzi lub mogłoby zaszkodzić reputacji Konkursu, Organizatorów lub innych Uczestników. Uczestnik przyznaje, że udział w Konkursie nie gwarantuje żadnych uprawnień do praw własności intelektualnej Konkursu, Organizatora i zgadza się nie używać żadnych nazw, logo lub innych praw własności intelektualnej, żadnego z nich lub nie składać publicznych oświadczeń w ich sprawie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora.

 8. Warunkiem bezwzględnie wymaganym dla Uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego całkowite i bezwarunkowe zaakceptowanie - wyrażone poprzez potwierdzenie wszystkich wymaganych zgód oraz następcze zgłoszenie i przesłanie Zdjęć Konkursowych.

Art. 4. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić od jednego do dziesięciu (1 - 10) Zdjęć Konkursowych. 

 2. Zdjęcia Konkursowe nie muszą być wykonane w Terminie Przyjmowania Zgłoszeń. Mogą być wcześniejsze - bez żadnych ograniczeń czasowych. 

 3. Zgłoszenie wszystkich Zdjęć Konkursowych  Uczestnika Konkursu musi nastąpić jednorazowo .

 4. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie Zdjęć konkursowych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej fotosnajper.pl i fotosnajper.com w zakładce: aktualny konkurs/formularz zgłoszeniowy.

 5. Zdjęcia Konkursowe (zgłoszenia) należy wysłać w formie plików .jpg spełniających wymagania określone w Art. 6 Regulaminu.

 6. Tylko Zdjęcia Konkursowe spełniające wszystkie wymagania Regulaminu będą poddane ocenie.

Art. 5. NORMY ETYCZNE

 1. Wszelkie naruszenia poniższych Norm Etycznych Konkursu będą skutkowały odrzuceniem Zgłoszenia.

 2. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek przedstawić świat natury w sposób, który jest zarówno twórczy jak i uczciwy. Zgłoszone obrazy nie mogą stanowić próby oszukania oglądającego lub nieprawdziwego przedstawienia realiów przyrody.

 3. Uczestnicy nie mogą uczynić nic, co spowoduje zranienie lub cierpienie zwierząt, czy też zniszczenie ich siedliska podczas próby uzyskania obrazu.

 4. Podczas fotografowania Uczestnicy Konkursu są odpowiedzialni za zadbanie o pełną zgodność z wszelkim stosownym ustawodawstwem państwowym lub międzynarodowym oraz za uzyskanie wszelkich stosownych zezwoleń, jakie mogą być wymagane, a które muszą być udostępnione na życzenie Organizatora.

 5. Informacje podane w opisach fotografii muszą być kompletne, prawdziwe i dokładne. Ukrywanie lub przeinaczanie informacji będzie stanowić naruszenie Regulaminu.

 6. Jeśli Organizatorzy będą podejrzewać, że obraz uzyskano z zastosowaniem okrutnych lub nieetycznych praktyk, włącznie z użyciem żywej przynęty, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane, a Organizator zastrzega sobie prawo zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Uczestnika stosownym organom.

 7. Następujące obrazy nie mogą zostać zgłoszone, chyba, że ma to na celu przedstawienie kwestii dotyczącej sposobu traktowania zwierząt przez osoby trzecie:

 • obrazy przedstawiające skrępowane lub schwytane zwierzęta;

 • obrazy modeli zwierzęcych, preparatów zwierząt, zwierząt uśmierconych lub zwierząt wykorzystywanych dla zysku.

 

Art. 6. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANYCH ZDJĘĆ KONKURSOWYCH

 1. Zgłoszenia muszą być złożone w formacie cyfrowym, lecz oryginalne zdjęcie nie musiało zostać zrobione aparatem cyfrowym. Dopuszczalne są więc odpowiednio wysokiej jakości zeskanowane kopie przeźroczy lub negatywów.

 2. Dozwolone są zgłoszenia zdjęć z dowolnych urządzeń komórkowych, gdzie za urządzenie komórkowe uważa się każde urządzenie, którego głównym celem nie jest robienie zdjęć lub nakręcanie ruchomych obrazów.

 3. Pliki cyfrowe muszą być złożone w formacie JPEG, zapisane w najwyższej jakości ustawieniu 12 w Photoshopie, Adobe RGB  i mieć wielkość 1000 pikseli wzdłuż najdłuższego wymiaru.

 4. Zgłoszenia nie mogą posiadać żadnych dodanych elementów graficznych: ramek, znaków napisów i innych.

 5. Wszyscy Uczestnicy, których Zdjęcia Konkursowe zostaną nominowane według procedury opisanej w Art. 7 Regulaminu, będą poproszeni o udostępnienie i przesłanie dodatkowych plików:

  • w celu potwierdzenia autentyczności zdjęć:

   • pierwotnego pliku RAW zapisanego w najwyższej dostępnej dla użytego aparatu rozdzielczości (pliki DNG są dozwolone tylko, jeśli jest to własny format RAW aparatu fotograficznego) oraz

   • niezmienionego pierwotnego pliku JPEG

   • lub (w wypadku zapisu analogowego) - oryginalnego przezrocza lub negatywu - przesłanego przesyłką poleconą, do zwrotu tą samą drogą na koszt Uczestnika Konkursu;

  • do wydruków - pliku o wysokiej rozdzielczości (.TIFF); powinien być 8-bitowy, Adobe RGB, minimalna rozdzielczość 300 dpi, minimalny wymiar dłuższego boku 3500 pikseli, który musi odpowiadać korekcją i wykadrowaniem plikowi .JPEG złożonemu w Konkursie.

 6. Zgłoszenia, w przypadku których nie będzie możliwe potwierdzenie autentyczności lub które nie będą miały zadowalającej jakości zostaną zdyskwalifikowane.

 7. Dozwolone są cyfrowe korekty zapisanego obrazu obejmujące: ton i kontrast, przyciemnianie, rozjaśnianie, kadrowanie, wyostrzanie, zmniejszanie szumów, delikatne oczyszczanie, technikę HDR, zdjęcia panoramiczne łączone, technikę focus stacking z zastosowaniem wielokrotnych ekspozycji wykonywanych w tym samym miejscu i w tym samym czasie, pod warunkiem, że są one opisane w informacji zawartej w opisie zdjęcia w danych EXIF i są zgodne z zasadami autentyczności Konkursu tak, aby nie oszukiwały one oglądającego lub nie przedstawiały w nieprawdziwym świetle realiów natury.

 8. Niedozwolone jest dodawanie lub usuwanie obiektów: zwierząt lub części zwierząt, roślin lub ich części, ludzi itp.

 9. Informacje zawarte w danych EXIF muszą być kompletne i dokładne oraz zawierać:

 • opis obrazu (włącznie z zaobserwowanym zachowaniem; historią dotyczącą kontekstu; lokalizacją; zgłoszeniem /jeśli wystąpiło/ stosowania przynęty; polskiej i łacińskiej nazwy przedstawionego gatunku, danych dotyczących ochrony gatunku wg ustawodawstwa polskiego oraz Czerwonej Listy IUCN. Każdy opis powinien być autorski i unikalny oraz nie może zawierać przeniesień z opisów innych zdjęć;

 • informacje techniczne; aparat fotograficzny - dokładna i pełna nazwa katalogowa, obiektyw - dokładna i pełna nazwa katalogowa, otwór przysłony, czas i korekcja naświetlania, ISO, wszelki użyty specjalistyczny sprzęt – jak filtry, pierścienie pośrednie, lampy błyskowe, statywy, wyzwalacze zdalne, czatownie itp.);

 • kompletne i precyzyjne dane na temat zastosowanej obróbki cyfrowej zdjęć.

 • celem zapewnienia bezstronności oceny Zgłoszeń - Uczestnicy nie mogą podawać swojego imienia i nazwiska w podpisie lub tytule obrazu, na samym obrazie lub we wstawionym pliku EXIF.

 • wszystkie pozostałe, oryginalnie zapisane dane zawarte w EXIF muszą pozostać niezmienione (np. aparat fotograficzny, wszystkie dane ekspozycji, lokalizacja itp.).

 • każdy Uczestnik zgadza się na dokonanie przez Organizatora drobnych korekt brzmienia, gramatyki i interpunkcji opisów z danych EXIF - z zachowaniem treści przekazanych przez Uczestnika.

  10.  Ocenie podlegają Zdjęcia Konkursowe oraz ich autorskie opisy. Braki opisowe, błędy merytoryczne, stylistyczne i                                    gramatyczne opisów - skutkują obniżeniem łącznej oceny.

Art. 7. OCENA ZDJĘĆ KONKURSOWYCH

 1. Ocena nadesłanych Zdjęć Konkursowych przebiega w trzech etapach:

 • wstępna weryfikacja;

 • nominowanie;

 • wybór laureatów.

 1. Zdjęcia Konkursowe przed dopuszczeniem do Konkursu zostaną zweryfikowane przez moderatora Konkursu pod względem wartości artystycznych, oryginalności kompozycji, nowatorstwa i doskonałości technicznej oraz kompletności danych opisowych. Tylko Zdjęcia Konkursowe spełniające wszystkie wymagania Regulaminu zostaną przyjęte do Konkursu i poddane ocenie, 

 2. Organizator dokona wyboru nieograniczonej ilości najlepszych – nominowanych - zdjęć spośród wszystkich Zdjęć Konkursowych zgłoszonych i przyjętych do Konkursu.

 3. Zdjęcia Konkursowe nominowane zostaną poddane procesowi szczegółowej weryfikacji. W tym celu Autorzy zdjęć nominowanych zostaną poproszeni o przesłanie plików wymienionych w Art. 6 pkt 5 Regulaminu, poprzez wysłanie zawiadomienia na zgłoszony adres e-mail nominowanego Uczestnika Konkursu. Wymagane pliki powinny zostać dostarczone na podany w zawiadomieniu i udostępniony adres internetowy w nieprzekraczalnym terminie 14 kolejnych dni od wysłania zawiadomienia o nominacji. Nie dostarczenie plików w wymaganym terminie, przesłanie plików niekompletnych lub przesłanie plików po upływie tego terminu, będzie skutkowało unieważnieniem nominacji.

 4. Spośród nominowanych Zdjęć Konkursowych, które pomyślnie przejdą procedurę weryfikacji, Organizator wybierze jedno zdjęcie zwycięskie oraz do dziewięciu (9) zdjęć wyróżnionych – razem do dziesięciu (10) zdjęć nagrodzonych z zastrzeżeniem zapisu Art. 8 pkt 5.

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez publikację na stronach internetowych www.fotosnajper.com i fotosnajper.pl oraz w powiązanych mediach społecznościowych w terminie do 90 dni od zakończenia Terminu Przyjmowania Zgłoszeń.

 6. Autorzy zdjęć nagrodzonych w Konkursie otrzymają nagrody wymienione w Art. 8 Regulaminu z zastrzeżeniem zapisu Art. 8 pkt 5.

 

 

Art. 8. NAGRODY

 1. Uczestnicy, których Zdjęcia Konkursowe zostaną nagrodzone: Uczestnik – zwycięzca i Uczestnicy - wyróżnieni w Konkursie będą indywidualnie powiadomieni o nagrodzeniu poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail  z którego Uczestnik Konkursu dokonał zgłoszenia.

 2. Aktualna lista nagród jest dostępna na stronie internetowej Konkursu w zakładce: aktualny konkurs/Nagrody. 

 3. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę. Nagrody rzeczowe będą wysłane przesyłką pocztową poleconą na podany adres kontaktowy. Nagrody pieniężne będą przekazane przelewem elektronicznym na podany rachunek bankowy. Wszystkie nagrody zostaną wysłane w podany sposób niezwłocznie po opublikowaniu ostatecznych wyników Konkursu na stronie internetowej www.fotosnajper.pl i www.fotosnajper.com.

 4. Organizator przekazuje zwycięzcy Konkursu całkowitą kwotę nagrody pieniężnej, która podlega aktualnie obowiązującym obciążeniom fiskalnym. Organizator przenosi wszelkie obciążenia fiskalne z tytułu uzyskania przychodu z nagrody na laureata nagrody pieniężnej. Organizator Konkursu nie wystawia i nie wysyła formularza PIT.

 5. W przypadku niższego od oczekiwanego poziomu technicznego, merytorycznego i artystycznego zgłoszonych i przyjętych do Konkursu Zdjęć Konkursowych, w oparciu o zapis art. 2 pkt 3  oraz Art. 6 pkt 10 Regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo do:

 • nieprzyznania nagrody głównej (Grand Prix - pieniężnej oraz rzeczowych) lub stosunkowego, odpowiedniego obniżenia wysokości głównej nagrody pieniężnej;

 • stosunkowego ograniczenia ilości przyznanych wyróżnień.

 

Art. 9. PUBLIKACJE REKLAMOWE

 1. Wszyscy Uczestnicy – autorzy Zdjęć Konkursowych nominowanych i nagrodzonych zgadzają się na wykorzystanie ich fotografii oraz imienia i nazwiska a także wszystkich przekazanych danych i informacji dotyczących Zgłoszonych Zdjęć do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Art. 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Każde Zdjęcie Konkursowe zgłoszone do Konkursu musi stanowić oryginalną pracę Uczestnika Konkursu i nie może naruszać praw żadnych innych osób.

 2. Uczestnik musi być wyłącznym właścicielem praw autorskich do złożonego/-nych w Konkursie obrazu/- ów lub posiadać pisemne pozwolenie właściciela praw autorskich lub wszelkich współwłaścicieli praw autorskich na zgłoszenie obrazu/-ów do Konkursu. Oryginał takiego pisemnego pozwolenia musi zostać dostarczony na życzenie Organizatora.

 3. Jeśli Uczestnik nie jest jedynym właścicielem praw autorskich do obrazu/-ów, Uczestnik musi powiadomić o tym Organizatora w chwili zgłoszenia Zdjęcia Konkursowego wpisując w polu "Autor" danych EXIF - Praca zbiorowa, a w przypadku nagrodzenia zdjęcia podając imiona i nazwiska wszystkich właścicieli praw autorskich. W przypadku nagrodzenia pracy zbiorowej, Organizator nie rozdziela nagrody, tylko przekazuje ją osobie dokonującej Zgłoszenia Konkursowego. Podział nagrody pozostaje do wewnętrznej decyzji Właścicieli Praw Autorskich -  Organizator nie uczestniczy w tym, wiążące decyzje podejmują autonomicznie Współautorzy.

 4. Prawa autorskie do wszystkich Zdjęć Konkursowych zgłoszonych do Konkursu pozostaną własnością właściciela/ właścicieli praw autorskich. Autor Zdjęcia Konkursowego zostanie uznany ( © imię i nazwisko Autora/ów). Autor wyraża zgodę na to, że Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Autora w razie nieumyślnego przeoczenia jego uznania.

 5. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznego, nieodwołalnego pozwolenia na reprodukowanie, publikowanie i przekazywanie każdego Zdjęcia Konkursowego w całości i fragmentach do wiadomości publicznej w dowolny sposób oraz pokazywanie nominowanych i nagrodzonych Zdjęć Konkursowych oraz ich kopii we wszelkich mediach na całym świecie w związku z Konkursem, włączając w to (lecz nie wyłącznie) wszelkie formy wykorzystania  w kontekście:

 • oceniania Konkursu;

 • publikacji na stronach internetowych Organizatora, w tym w ramach interaktywnych elementów powiązanych z Konkursem, dostępnych do oglądania lub pobrania na stronach internetowych Organizatora;

 • materiałów promocyjnych (włącznie z mediami społecznościowymi) powiązanych z Konkursem.

 • Nominowane i nagrodzone Zdjęcia Konkursowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do celów promowania Konkursu oraz portali fotosnajper.pl i fotosnajper.com od dnia zawiadomienia Uczestnika o nominowaniu lub nagrodzie przez czas nieograniczony. Organizator może zachować i wykorzystywać w dowolny sposób nominowane oraz nagrodzone Zdjęcia w archiwum (elektronicznym lub innym) przez czas nieograniczony.
 • W przypadku zaistnienia możliwości komercyjnego wykorzystania nominowanych i nagrodzonych Zdjęć Konkursowych, Autor (właściciel praw autorskich) udziela zgody na takie wykorzystanie przez Organizatora, w tym zwłaszcza sprzedaż towarów powiązanych z Konkursem.

 • Nienominowane oraz nienagrodzone Zdjęcia Konkursowe w formacie cyfrowym zgłoszone do Konkursu, mogą być  przechowywane i udostępniane na stronie www.fotosnajper.pl i www.fotosnajper.com oraz wykorzystywane przez Organizatora w każdej, dowolnej formie przez czas nieograniczony.

Art. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dowód złożenia Zdjęć Konkursowych oraz plików wymienionych w Art. 6 pkt 5 drogą elektroniczną nie jest dowodem ich otrzymania przez Organizatora.

 2. Organizator nie może ponosić odpowiedzialności za wiadomości e-mail, które nie dotrą ze względu na ustawienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej Uczestnika lub ograniczenia nałożone przez jego dostawcę usług internetowych oraz wskutek podania nieprawidłowego adresu e-mail przez Użytkownika. Uczestnicy muszą podać prawidłowy adres e-mail oraz zadbać o to, aby ich ustawienia przyjmowały e-maile od: fotosnajper.pl oraz fotosnajper.com.

 3. Organizator z przykrością zawiadamia, że nie może ponosić odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone Zdjęcia Konkursowe i pliki zgłoszone do Konkursu, bez względu na przyczynę, lub za jakiekolwiek wynikające z tego inne zguby lub zniszczenia.

 4. Organizator z przykrością zawiadamia, że nie może ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe użycie Zdjęć Konkursowych przez jakiekolwiek osoby trzecie.

 5. Poza przypadkami, gdzie zostało to wyraźnie stwierdzone w Regulaminie, Organizator z przykrością zawiadamia, że w najpełniejszym dozwolonym prawnie zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty czy szkody poniesione przez Uczestników w związku z Konkursem czy użyciem jakiejkolwiek nagrody.

 

Art. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanując prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego, posługujemy się uaktualnioną Polityką Ochrony Prywatności.

bottom of page